ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ

Ο ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ είναι σωλήνας που εμπεριέχει αγωγούς, καλώδια ή σύρμα σαν οδηγό σε κουλούρες των εκατό και πενήντα μέτρων .

Οι κατηγορίες του προκαλωδιωμένου σωλήνα είναι οι παρακάτω: