ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 0,8mm

Ο προκαλωδιωμένος σωλήνας με καλώδια ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ διατομής 0,8mm προσφέρεται με διατομή σωλήνα Φ16 σε μπλέ χρώμα σύμφωνα με το πίνακα που ακολουθεί: