Σωλήνες πολυαιθυλενίου για διέλευση καλωδίων (cavidotto) και αποστράγγισης νερού (polidren).