ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΣΙΟΙ PVC

Οι ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΣΙΟΙ PVC χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τα αντίστοιχα εξαρτήματα τους(στηρίγματα, γωνίες, καμπύλες, μούφες).

Διατίθενται σε γκρί ανοικτό χρώμα και είναι μεσαίου τύπου 750Ν.

Οι διατομές και το μήκος αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί:


ΣΩΛΗΝΕΣ PVC